ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การส่งเสริมให้แรงงานไทยเดินทางไปต่างประเทศ ความยางไม่เกิน 3 นาที


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 กันยายน 2566
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 ตุลาคม 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 ตุลาคม 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กรมการจัดหางาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์