โครงการต่อยอดผลงานประกวดสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่่่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
-


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มีนาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 สิงหาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 สิงหาคม 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์