วีดิทัศน์ เพื่อเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง เรื่องละ 3 นาที 1. วีดิทัศน์ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความยาว 3 นาที 2. วีดิทัศน์ โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ความยาว 3 นาที


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 21 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 23 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 21 มีนาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์