ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 14 เมษายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 14 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 5 มิถุนายน 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์