วีดิทัศน์ ตอน "เส้นทางช่างเชื่่อมเงินล้าน"


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 13 มกราคม. 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 19 มกราคม. 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 19 มกราคม. 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์