Architecture “Color of Life: ARI-LAB”
Architecture “Color of Life: ARI-LAB”


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 22 มีนาคม 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์