รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งบริหาร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมลติดต่อ sathaporn.dee@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
The Community Product Development in Sangkaracha Temple for Sustainability. เสร็จสิ้น
Foot Massages Stick Products for Health from Local Wood เสร็จสิ้น