อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาออกแบบภายใน
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมลติดต่อ surat.chi@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Photograph Series Composition on Paper “Blue Memories in Venezia” เสร็จสิ้น
Photography “Different Perspective” เสร็จสิ้น