อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nahareuthai.nar@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) - มหาวิทยาลัย มหิดล
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
วัตกรรมห้องคัดกรองผู้ป่วยโดวิค 19 ภาคสนามเบื้องต้น เสร็จสิ้น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ในรายวิชา พย.1204 เสร็จสิ้น
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ : กรณีศึกษา เสร็จสิ้น
นวัตกรรมกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อสำหรับชุมชน เสร็จสิ้น