การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ในรายวิชา พย.1204
Learning and Teaching Development with Google Classroom for Undergraduate Nursing Students in Nursing Informatics Course


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 23 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 พฤษภาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน