การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ : กรณีศึกษา
Nursing care for patients undergoing transradial cardiac catheterization: case study


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 มกราคม. 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 กรกฎาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน