อาจารย์เมธา เกตุแก้ว


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
อีเมลติดต่อ meta.ket@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการทบทวนจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิ 8 ระดับ เสร็จสิ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมการบิน โดย องค์กรคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เสร็จสิ้น
Consumer behavior: An integrated review เสร็จสิ้น
รูปแบบการสร้างมูลค่่าเพิ่มด้านผลผลิตต่อการบรรจุผลสำเร็จของสายการบินในกลุ่ม CLWVT เสร็จสิ้น