กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมการบิน โดย องค์กรคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2556
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 5 มกราคม. 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 5 มกราคม. 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน องค์กรคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์ารมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เมธา เกตุแก้ว