รูปแบบการสร้างมูลค่่าเพิ่มด้านผลผลิตต่อการบรรจุผลสำเร็จของสายการบินในกลุ่ม CLWVT


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 5 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 5 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 5 ตุลาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เมธา เกตุแก้ว