อาจารย์สุจิรา ถนอมพร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sujira.tha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ค.ม. (ศิลปศึกษา) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 8 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน (ตลาด 100 ปี) เสร็จสิ้น
Water Lily เสร็จสิ้น
การออกแบบและพัฒนาคาแรคเตอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ ช้ากว่ากำหนด
การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยแบบบูรณาการอิสลาม ช้ากว่ากำหนด
การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อเสริมสร้าง อัตลักษณ์ชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี เสร็จสิ้น
Photography “Color of life” เสร็จสิ้น
Photography “The Way of life” เสร็จสิ้น