การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อเสริมสร้าง อัตลักษณ์ชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี
Graphic Identity Design of Klong Suan 100 Years Market Community


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 พฤศจิกายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุจิรา ถนอมพร