อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
อีเมลติดต่อ thiyada.tha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) - มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 7 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง สู่งานออกแบบร่วมสมัยบน : ชุดน้ำชา ช้ากว่ากำหนด
Design “Creative Culture Book Design” เสร็จสิ้น
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ เสร็จสิ้น
การออกแบบฉลากสินค้าร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ เสร็จสิ้น
Khao Tom Mud Package Design : The Inheritance to Local Wisdom Identity for Encourage a Strong Community Economy. เสร็จสิ้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกาน้ำชา “ม้ง” เสร็จสิ้น
การออกแบบสัญลักษณ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ เสร็จสิ้น