อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ chantana.ban@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) - มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Art “My Vase” เสร็จสิ้น
Ceramic “Ceramic coffee set” เสร็จสิ้น