การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
Research of innovation technology disaster prevention applied to design and construction of residential development protect in the area of NHA to support ASEAN community


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 29 เมษายน 3100
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 14 พฤศจิกายน 3100
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 14 พฤศจิกายน 3100
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน การเคหะแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ
คณะกรรมการลดการใช้พลังงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี