ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักบุคลากร
สังกัดสาขา งานส่วนกลาง
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา ปริญญาเอก
- - -
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การศึกษามโนทัศน์ของชาวสยามที่มีต่อมุสลิมผ่านทางจิตรกรรมฝาผนัง เสร็จสิ้น
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เสร็จสิ้น