การศึกษามโนทัศน์ของชาวสยามที่มีต่อมุสลิมผ่านทางจิตรกรรมฝาผนัง
The Study of the Siamese concepts toward Muslims through the mural painting


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 กรกฎาคม 2555
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 ธันวาคม 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สกว.+สกอ.+มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี