อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nipa.lee@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
คม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Expectancy on Being Older Persons and Self-Preparation for Old Age in Middle-Adults: Bang Phlad, Bangkok Metropolis เสร็จสิ้น
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแบบผสมในการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ช้ากว่ากำหนด