อาจารย์วราพร ช่างยา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ Waraporn.stic@gmail.com Waraporn.cha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
พย.ม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ประสิทธิผลของหลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล เสร็จสิ้น