สื่อเสมือนจริง : อนาคตในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
Reality media :The future of tourism public relations media in Thailand


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 17 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 20 มิถุนายน 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า
จิรวัฒน์ สุขแก้ว