ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Customer Satisfaction of Spa Services in Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 24 ธันวาคม 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ละอองทราย โกมลมาลย์