การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 8 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 กันยายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 2 มกราคม. 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ปิยะฉัตร สุจริตธรรม*1 พัทยา แก้วสาร1 ประกาย จิโรจน์กุล2