การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 16 กรกฎาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 กรกฎาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 50 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์