อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ suchada.aru@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ช้ากว่ากำหนด
Logistics Strategic of Fresh Milk Products Cost Control of Self Logistics System that effect the Attitude of Consumer for Marketing Business Enterprises in the Thailand Industry เสร็จสิ้น