คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกร้าน THAI Shop ของผู้โดยสารสายการบินไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบิน (ครั้งที่ 2), หน้า 50 - 60.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 7 มกราคม. 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 12 มีนาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 11 มิถุนายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
พิมพ์พลอย เผยฉวี