อาจารย์เสนีย์ สุวรรณดี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชานานาชาติ
ตำแหน่งบริหาร รักษาการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
อีเมลติดต่อ senee.suw@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการจัดจ้างทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ช้ากว่ากำหนด