โครงการจัดจ้างทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 60 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เสนีย์ สุวรรณดี