การจัดทำแผนพัมนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี
The Three Year Develo[ment Planning of Subdistrict Administration Organizations in Lopburi Province


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 สิงหาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์