อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมลติดต่อ chanuan.uak@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 6 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Development of Automation Navigation System of Unmanned Aerial Vehicle with Chua's Chaotic Model เสร็จสิ้น
Correctional Direction of Housing Juristic Person According to the Land Allocation Act (2543) Using Delphi Technique เสร็จสิ้น
Consequences of Switch Shunt on an Unsymmetrical Fault in Power System เสร็จสิ้น
การจัดทำแผนพัมนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี เสร็จสิ้น
Curriculum Development of Building Inspectors According to Building Control Act (2522) Using Delphi Technique เสร็จสิ้น
Attitude Control of Quadcopter Using Fuzzy PD+I Controller เสร็จสิ้น