ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบโรงพยาบาลกีฬา


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 22 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 90 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผศ.ดร.ประกาย จิโรจน์กุล