SMART VILLAGE MANAGEMENT SYSTEM VIA SMART PHONE WITH LINE API


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 9 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 25 พฤษภาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ
อาจารย์สมชัย ตั้งสถิตยางกูร
อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ