อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ
อีเมลติดต่อ khuanlux.mit@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
SMART VILLAGE MANAGEMENT SYSTEM VIA SMART PHONE WITH LINE API เสร็จสิ้น