การออกแบบการทดลองงานเชื่อมต่อโลหะต่างชนิดเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลด้วยโปรแกรมสถิติ
Experimental Design of Various Types of Alloys to Analyze Factors Affecting Mechanical Program in Statistics


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 12 มิถุนายน 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 ตุลาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ