การสร้างฐานข้อมูลรายการสินค้าและปรับปรุงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในคลังสินค้า กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร
Goods Item Database Management and Storage Improvement of Material Equipment in Warehouse Case Study: Agricultural Industries


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 30 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 เมษายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 มีนาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ