โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายกและจังหวัดระยอง”
โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายกและจังหวัดระยอง”


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 พฤษภาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน องค์การส่วนปกครองท้องถิ่น (อปท.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู