ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kabkanok.cha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
- - -
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายกและจังหวัดระยอง” เสร็จสิ้น
การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบล เสร็จสิ้น
โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก (จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง ปากพลี บ้านนา องครักษ์) และจังหวัดระยอง (จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง วังจันทร์ ปลวกแดง บ้านค่าย บ้านฉาง แกลง นิคมพัฒนา)” เสร็จสิ้น
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบล เสร็จสิ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ด้านการเงินของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด