การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบล


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 10 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 7 สิงหาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 เมษายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน องค์การบริหารส่วนตำบล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู