การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบล


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 สิงหาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 สิงหาคม 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน องค์การส่วนปกครองท้องถิ่่น(อปท.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู