อาจารย์ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักบุคลากร
สังกัดสาขา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ yotsak.kos@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทางอาญาของไทย เสร็จสิ้น
มาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เสร็จสิ้น