มาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
Legal Protection Meatures for Childs Born by Assisted Reproductive Technologies in Medical Science


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 เมษายน 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์