อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kwankhao.poo@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชียวชาญ ปรัชญา - ประวัติศาสตร์
ปรัชญา - โบราณคดี
ปรัชญา - ภาษา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เสร็จสิ้น
การศึกษาแรงจูงใจเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนผลไม้) จังหวัดระยอง เสร็จสิ้น
การศึกษาแรงจูงใจเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนผลไม้) จังหวัดระยอง เสร็จสิ้น