การศึกษาแรงจูงใจเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนผลไม้) จังหวัดระยอง
A Study of Motivation for the Development of Agro-Tourism Activities (Orchards) in Rayong Province


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มีนาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 6 มิถุนายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม