โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 9 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 21 เมษายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 17 กุมภาพันธ์ 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กระทรวงการคลัง (เทศบาลนครอ้อมน้อย)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุชีพ พิริยสมิทธิ์