อินเวอร์เตอร์ 9 ระดับแบบไซน์พีดับเบิลยูเอ็ม สำหรับการควบคุมความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียว
9 Lavel Inverter Base on SPWM for Single Phase Induction Motor Speed Control


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 16 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 ธันวาคม 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อนุชิต เจริญ