ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Variables Related to Happiness among Nursing Students, Faculty of Nursing, Kasem Bundit University


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 มกราคม. 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 27 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 กรกฎาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
เทียนทอง หาระบุตร1 ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร2 สุระพรรณ พนมฤทธิ์3 พัชรา สมชื่อ4 นิรมัย คุ้มรักษา5 ดารุณี งามขา6