อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ napaphat.suk@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
น.ม. - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายเอกชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เสร็จสิ้น
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ช้ากว่ากำหนด